Úvodná stránka » Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

 

 

Dobrovoľné občianske združenie GOLD WING CLUB SLOVAKIA  ( ďalej len GWCSK ), Na Lány 387,   010 03 Žilina, IČO: 42 064 571, spracúva Vami poskytnuté osobné údaje  v žiadosti o prijatie za člena GWCSK, prípadne v iných Vami poskytnutých materiáloch súvisiacich s členstvom v klube a súlade s ustanoveniami čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „ Nariadenie „) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len zákon ).

 

 1. Prevádzkovateľ:

                                                               GOLD WING CLUB SLOVAKIA

                                                               ul.Školská 3

                                                               082 21  Velký Šariš

                                                               IČO: 42 064 571

                                                               (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

 II.

 1. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na p. Lubomíra Hronkina , a to písomnou formou alebo osobne na adrese:

                                            ul.Škoská 3 é82 21 Velký Šariš   

                                            tel. kontakt 0910 947 953, e-mail: prezident@goldwing.sk ,

                                            dalej ako ( Oprávnená osoba “)

III.

                     a.                   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:     

                                           Všetky osobné údaje sú spracovávané za účelom vedenia evidencie

                                           členskej  základne klubu prevádzkovateľa a za účelom   činností súvisiace

                                           s členstvom v GWCSK.                 

 

 1. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
 2. Členovia GWCSK - po dobu trvania účelu spracovania, (a to aj po tom, keď  

       člen prestane  vykonávať činnosť, pre ktorú bol prevádzkovateľom evidovaný),

 1. Uchádzači o členstvo v GWCSK - po dobu dvoch rokov  od dátumu zaslania 

                 žiadosti o členstvo v GWCSK,

 

 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 2. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožiada o iný spôsob ich poskytnutia. Ak dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, ak to bude technicky možné.  
 • Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 • Dotknutá osoba má právo na vymazanie (na zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na pôvodné účely, na ktoré sa získavali alebo inak  spracúvali,
 1. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 2. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov ,
 3. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

 

 1. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
 2. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou , a to počas obdobia

            umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

 1. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu

      osobných údajov obmedzenie ich použitia;

 1. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale

      potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie   právnych nárokov;

 1. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe             

                 oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené

                 dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi  

                 dotknutej osoby.

 1. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 • Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 • Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby na tretiu stranu podľa výberu dotknutej osoby. 

 

 XV.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý   oprávnený dôvod na spracúvanie a dotknutá osoba podá námietku, prevádzkovateľ nebude  osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvať.

 

 • Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

 

 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
 • Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním oprávnenej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom (súhlas môže byť odvolaný písomne alebo elektronicky .
 • Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 1. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
 • Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

              Hraničná 12,                                     

              820 07  Bratislava 27                

Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby a poučenie oprávnenej osoby

podľa čl. 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov ( GDPR) v súlade s § 36 zákona č. 18/2018 Z. z. a podľa § 79 z.č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov

(ďalej iba „Poverenie“)

V čl. 29 resp. § 36 z.č.18/2018 sa prevádzkovateľovi ukladá povinnosť, aby každá osoba, konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa (  za poverenie  možno považovať  napr. dohodu, poverenie  na vykonanie úkonu alebo obdobný dokument), ktorá má  prístup k osobným údajom, spracúvala tieto osobné údaje len na základe  pokynov prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný  prijať opatrenia  podľa čl. 32 ods. 4 GDPR resp. § 39 ods. 4 zákona 18/2018 Z.z.  ( za účelom zabezpečenia dodržiavania  vyššie uvedených pokynov ) .Prevádzkovateľ je povinný  zaviazať mlčanlivosťou  o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa.

__________________________________________________________________________________

 

Prevádzkovateľ:

                               GOLD WING CLUB SLOVAKIA, dobrovoľné združenie občanov ( ďalej ako GWCSK)

                                So sídlom:        ul.Školská 3 082 21 Velký Šariš

                                IČO:                    42 064 571

                                Zástupca:         Výbor GWCSK v zastúpení: Lubomír Hronkin, prezident klubu

                                                                                                       Milan Repa, viceprezident klubu

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“)

 

Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov                                   

Žiadosť o výmaz osobných údajov

Zahájenie sezóny 2022

20220507_124723.jpg

Články

22.6.2016

Dunlop Elite 4

Nová Dunlop Elite 4 pneumatika s vysokým kilometrovým výkonom má svoj ​​debut.

archív

http://www.in-pocasie.sk/

Informácie o Slovenskej Republike

 

 

mapa.gif (originál)

Tiesňové telefonné čisla:

Policia:158

Hasičská záchranná služba:150

Zachranná služba:156, 16 155

Mestská polícia:159

Integrovaný záchranný systém SOS:112

Asistenčná služba:

NAMK:18 123

RESCUE:16 154

Rychlostné limity:

Mesto:50 km/h

Mimo mesto:90 km/h

Dialnica:130 km/h