Úvodná stránka » Stanovy klubu GWCSK

STANOVY

GOLD WING CLUBU SLOVAKIA

   

čl. 1 – Názov a sídlo GWCSK

1.1

Názov

 

GOLD WING CLUB SLOVAKIA (ďalej len GWCSK)

 

1.2

Sídlo

 

 • Sídlom GWCSK je: ul.Školská 3  082 21 Veľký Šariš IČO: 42064571
 • Kontaktná adresa GWCSK je:
 • GOLD WING CLUB SLOVAKIA, ul.Školská 3  082 21 Veľký Šariš
 • GWCSK pôsobí na území Slovenskej republiky

23.9.2020 bola vykonná zmena stanov Dodatok číslo 1. viď na konci stanov.

 

 

čl. 2 – Účel klubu

 

GWCSK je dobrovoľným združením občanov – majiteľov motocyklov Honda GoldWing (ďalej len GW). GWCSK je samosprávna dobrovoľná nepolitická a nezisková organizácia založená za účelom naplňovania spoločného záujmu, ktorým je združovanie majiteľov motocyklov Honda GoldWing.

 

 

čl. 3 – Predmet a obsah činnosti

 

 • združovanie majiteľov motocyklov Honda GoldWing,
 • organizovanie stretnutí, zrazov a výjazdov, majiteľov a priaznivcov motocyklov GW, vrátane manažérskej činnosti pri usporiadaní zrazov a iných akcií GWCSK,
 • výpomoc pri opravách motocyklov GW a technicko-poradenská činnosť pre potreby GWCSK,
 • zabezpečovanie atypických náhradných dielov pre všetky modely GW,
 • poskytovanie upomienkových predmetov s klubovým označením (vlajky, odznaky, samolepky, oblečenie a ďalšie darčekové predmety a doplnky),
 • podpora medzinárodných kontaktov a ich sprostredkovanie, rozvíjanie priateľstva a vzájomná informovanosť medzi klubmi združujúcimi majiteľov a priaznivcov motocyklov GW,
 • propagácia motocyklov GW a ich vodičov, ako vzor toho, čo je na motošporte cenného,
 • vydávanie vlastných publikácii zameraných na zvyšovanie informovanosti členov a priaznivcov o histórii a súčasnosti motocyklov GW,

 

 

 

 

čl. 4 – Podmienky členstva v GWCSK

 

4.1

Formy členstva

 

 1. riadne členstvo v GWCSK
 2. čestné členstvo v GWCSK

 

Zoznam členov GWCSK je verejný a je prístupný na internetovej stránke GWCSK, zápisy a výmazy z tohto zoznamu vykonáva výbor GWCSK pri vzniku a zániku členstva a tiež pri akejkoľvek zmene kontaktných údajov.

 

4.2

Podmienky vzniku riadneho členstva

 

 • riadnym členom GWCSK môže byť fyzická osoba, ktorá vlastní motocykel GW alebo preukáže vlastníctvo motocykla GW do nasledujúcej výročnej členskej schôdze, je staršia ako osemnásť rokov a jej členstvo je riadne schválené výročnou členskou schôdzou,
 • uchádzač o členstvo v GWCSK podá písomnú prihlášku alebo e-mailovou poštou na kontaktnú adresu GWCSK, v ktorej vyjadrí súhlas s platnými stanovami GWCSK a údaje o svojom garantovi na členstvo v GWCSK,
 • riadny člen je schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou všetkých členov GWCSK na výročnej členskej schôdzi GWCSK na odporúčanie vopred stanoveného garanta po primeranej skúšobnej dobe,
 • podmienkou prijatia za riadneho člena je uhradenie členského príspevku v stanovenom termíne, najneskôr na výročnej členskej schôdzi, ktorá rozhoduje o jeho prijatí za riadneho člena GWCSK.

 

4.3

Podmienky vzniku čestného členstva

 

 • čestným členom GWCSK sa môže stať fyzická osoba na odporučenie výboru GWCSK po schválení výročnou členskou schôdzou, ktorá poskytla GWCSK mimoriadne alebo výnimočné služby,
 • čestný člen GWCSK má rovnaké práva ako riadny člen s výnimkou hlasovať, voliť a byť volený, je oslobodený od platenia členských príspevkov,

 

 

čl. 5 – Povinnosti členov GWCSK

 

 • všetci členovia a čakatelia musia dodržiavať stanovy, s ktorými majú povinnosť oboznámiť sa pred vstupom do GWCSK, dodržiavať a plniť uznesenia orgánov GWCSK;
 • všetci členovia a čakatelia majú povinnosť aktívne hájiť záujmy GWCSK, dodržiavať vnútorné dohody a nepodnikať žiadne také kroky, ktoré by mohli poškodiť dobré meno GWCSK alebo jeho všeobecné záujmy,
 • všetci členovia a čakatelia sú povinní plniť svoje finančné záväzky voči GWCSK – platiť členské príspevky, ktoré musia byť uhradené najneskôr do 60 kalendárnych dní od konania výročnej členskej schôdze,
 • všetci členovia a čakatelia sú povinní oznámiť výboru GWCSK svoje kontaktné údaje, tieto aktualizovať riadne a včas tak, aby im mohla byť zasielaná všetka korešpondencia GWCSK,
 • neplnenie členských povinností môže byť dôvodom vylúčenia z GWCSK, a to na návrh výboru GWCSK,

 

 

čl. 6 – Práva členov GWCSK

 

 • všetci členovia GWCSK a čakatelia na členstvo v GWCSK majú právo podieľať sa na praktickej činnosti klubu a využívať výhody vyplývajúce z činnosti klubu,
 • predkladať návrhy, podnety a pripomienky orgánom zrušenia,
 • na výročnej členskej schôdzi voliť a byť volený, hlasovať o znení a zmenách stanov,
 • nosiť symboly GWCSK,
 • ručiť za nových záujemcov o členstvo v GWCSK (byť garantom).

 

 

čl. 7 – Zánik členstva v GWCSK

 

Členstvo v GWCSK zaniká:

 • dobrovoľným vystúpením člena z klubu, a to doručením písomného oznámenia o vystúpení člena z GWCSK výboru GWCSK,
 • úmrtím člena,
 • zánikom klubu,
 • nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne, teda najneskôr do 60 kalendárnych dní od konania výročnej členskej schôdze,
 • vylúčením člena výročnou členskou schôdzou na odôvodnený návrh výboru GWCSK pre neplnenie členských povinností,
 • z iných dôvodov stanovených zákonom.

 

 

čl. 8 – Organizačná štruktúra GWCSK

 

 • najvyšším orgánom GWCSK je výročná členská schôdza,
 • štatutárnym orgánom vykonávajúcim riadiacu činnosť medzi výročnými členskými schôdzami je výbor,
 • kontrolným orgánom GWCSK je revízna komisia,

 

 

čl. 9 – Výročná členská schôdza

 

 • riadnu výročnú členskú schôdzu (ďalej VČS) zvoláva jedenkrát ročne výbor GWCSK,
 • mimoriadnu VČS je výbor povinný zvolať na žiadosť nadpolovičnej väčšiny riadnych členov, a to do 60 dní odo dňa, kedy bol výboru doručený menný zoznam členov, ktorí požadujú zvolanie mimoriadnej VČS s ich podpismi. Pozvánka na riadnu a mimoriadnu VČS musí byť zverejnená na webovej stránke klubu – goldwing.sk, najpozdejšie 30 dní pred plánovaným dátumom ich konania. Pozvánka musí obsahovať čas, miesto konania a program VČS.

 

 

9.1

Priebeh a agenda VČS

 

 • prítomní členovia GWCSK sa zapisujú do prezenčnej listiny, ktorá obsahuje meno a členské číslo člena. Správnosť prezenčnej listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predsedajúci VČS a zapisovateľ zvolený VČS,
 • VČS zvolí predsedajúceho, zapisovateľa a osoby, poverené sčítaním hlasov. Do doby zvolenia predsedajúceho riadi VČS poverený člen výboru,
 • VČS prejednáva body programu, ktoré boli uvedené v pozvánke na VČS. O záležitosti, ktorá nebola zaradená na program konania VČS v pozvánkach, možno rozhodnúť len za účasti a súhlasu všetkých členov GWCSK,
 • zápisy z konania VČS obstaráva predsedajúci. Zápisnica z konania VČS musí byť poslaná všetkým členom GWCSK do 30 dní po konaní VČS, prípadne zverejnená v plnom znení na webovej stránke klubu v časti prístupnej členom GWCSK,

 

9.2

Práva a povinnosti VČS

 

 • VČS má zvrchovanú právomoc a povinnosť prejednať a schvaľovať:
 1. stanovy GWCSK a zmeny týchto stanov,
 2. výročnú správu výboru GWCSK,
 3. vyúčtovanie hospodárenia za uplynuté obdobie a rámcový návrh rozpočtu na budúce obdobie,
 4. prijatie a neprijatie nových členov a čakateľov, vylúčenie existujúcich riadnych členov z GWCSK a čakateľov,
 5. výšku členského príspevku na nasledujúci rok,
 6. návrh na rozpustenie a likvidáciu GWCSK. VČS vykoná likvidáciu majetku spravovaného výborom v súlade s platnými právnymi predpismi v rozsahu a spôsobom schválenom VČS.
 7. plán činnosti GWCSK a jeho ciele na budúce obdobie vrátane otváracích a výročných uzatváracích zrazov GWCSK,
 • VČS volí jedenkrát za 5 rokov výkonné a kontrolné orgány priamou voľbou všetkými prítomnými členmi GWCSK jednotlivo na konkrétne funkcie:
 1. členom výkonných a kontrolných orgánov sa môže stať každý riadny člen GWCSK,
 2. v prípade zhodných hlasov pre 2 a viac kandidátov na jednu funkciu sa voľba ihneď zopakuje,
 3. v prípade nesúhlasu navrhovaného kandidáta s prijatím danej funkcie resp. odmietnutia funkcie už zvoleným členom je tento vyradený a automaticky je dosadený na túto funkciu člen GWCSK s druhým najvyšším počtom získaných hlasov,
 4. voľby orgánov GWCSK prebiehajú priamym tajným hlasovaním všetkými prítomnými členmi GWCSK, ak VČS nerozhodne inak; v ostatných prípadoch sa rozhoduje verejným hlasovaním,
 5. VČS zvolí z prítomných riadnych členov GWCSK pred voľbami dvojčlennú volebnú komisiu, ktorá vykonáva aj sčítanie hlasov,
 6. hlasovacie právo majú len riadny členovia GWCSK,
 7. návrh predložený k hlasovaniu je prijatý nadpolovičným počtom hlasov prítomných oprávnených voličov,
 8. VČS je spôsobilé sa uznášať za prítomnosti členov GWCSK, ktorý majú väčšinou všetkých hlasov. Ak VČS nie je uznášania schopná, začína o jednu hodinu neskoršie náhradná VČS s rovnakým programom, ktorá je uznášania schopná pri akomkoľvek počte zúčastnených členov GWCSK. VČS rozhoduje hlasovaním obyčajnou väčšinou všetkých prítomných členov.

 

Z VČS sa vyhotovuje zápisnica do 30 dní od jej ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ zvolený VČS a predsedajúci VČS. Zápisnica obsahuje najmä:

 • miesto a čas konania VČS,
 • meno predsedajúceho VČS, zapisovateľa a osôb poverených sčítavaním hlasov,
 • popis prerokovania jednotlivých bodov programu,
 • rozhodnutie VČS s uvedením výsledkov hlasovania – uznesenie,
 • zloženie orgánov GWCSK na ďalšie obdobie, ak došlo k ich voľbe na VČS alebo zmene,
 • ďalšie podstatné skutočnosti, ktoré boli na VČS prerokované,

 

 

čl. 10 – Výbor

 

            Výbor je zložený z 8 členov:

 • prezident,
 • viceprezident,
 • hospodár – účtovník,
 • 2 členovia revíznej komisie,
 • najviac ďalší 2 členovia výboru,

 

Prezident:

            Zastupuje GWCSK navonok, koná a podpisuje v jeho mene, zvoláva a riadi konanie výboru, predkladá VČS správu o činnosti klubu a plán činnosti na ďalší rok.

 

            Viceprezident:

            Zastupuje v dobe neprítomnosti prezidenta, ďalej koná na základe jeho poverenia a v rozsahu jeho právomoci.

 

            Hospodár – účtovník:

            Zodpovedá za hospodárenie GWCSK, vedie účtovníctvo, zodpovedá za pokladničnú hotovosť a bankové účty. Predkladá VČS správu o hospodárení, a k schváleniu plán rozpočtu na ďalší rok. Na žiadosť riadneho člena GWCSK umožní nahliadnuť do účtovníctva klubu.

            Hospodár – účtovník je poverený finančným hospodárením klubu.

            Finančnými zdrojmi GWCSK sú:

 • ročné členské príspevky,
 • vstupné príspevky,
 • ďalšie dokladované príjmy.

 

            Revízna komisia:

            Je dozorným a kontrolným orgánom GWCSK. Kontroluje hospodárenie klubu a podáva o tom správu VČS. Revízor je zvolený na 5-ročné obdobie a môže byť zvolený maximálne na 2 funkčné obdobia za sebou. Revízna komisia má právo požadovať zvolanie mimoriadne VČS a v takomto prípade zvolá výbor mimoriadnu VČS do 60 dní od tejto požiadavky.

 

Ďalší členovia výboru:

Môžu byť výborom poverení osobitnou činnosťou podľa potrieb a požiadaviek GWCSK.

 

Výbor GWCSK sa schádza najmenej 2-krát ročne. Mimoriadnu výborovú schôdzu môže zvolať ktorýkoľvek člen výboru.

Výbor rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých nerozhoduje VČS.

Výbor je povinný predložiť VČS vyúčtovanie hospodárenia GWCSK za uplynuté obdobie.

Rozhodnutia výboru sú záväzné pre všetkých členov GWCSK.

Pre hlasovanie vo výbore je potrebná prítomnosť najmenej 4 členov. Rozhodnutie výboru je dané nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov má prezident právo dodatočného rozhodujúceho hlasu.

V právomoci výboru je pozastaviť členstvo v klube členovi, ktorý hrubo porušil stanovy alebo členovi, ktorý neplní uznesenia výboru vyplývajúce z jeho právomoci ustanovené stanovami. O tejto skutočnosti neodkladne písomne informuje ostatných členov klubu. Konečné riešenie je v plnej kompetencii VČS, ktorá má právo rozhodnutie výboru zrušiť alebo potvrdiť.

Ak nemôže člen výboru alebo člen revíznej komisie z akýchkoľvek dôvodov vykonávať svoju činnosť, môže byť jeho uvoľnené miesto do najbližšej VČS doplnené náhradníkom.

 

 

čl. 11 – Administratíva a štatutárni zástupcovia GWCSK

 

 • administratíva GWCSK je zverená prezidentovi, viceprezidentovi a hospodárovi – účtovníkovi,
 • štatutárnymi zástupcami GWCSK sú:
 1. prezident,
 2. viceprezident,
 • oficiálne vystupovať v mene GWCSK majú právo len štatutárni zástupcovia alebo v osobitných prípadoch nimi poverené osoby,
 • podpisové právo majú prezident a hospodár – účtovník,
 • v neprítomnosti je prezident GWCSK zastúpený viceprezidentom, a to v plnom rozsahu práv a povinností prezidenta,

 

 

čl. 12 – Majetok a hospodárenie GWCSK

 

 • prostriedky na svoju činnosť získava GWCSK najmä z členských príspevkov a zo sponzorských darov fyzických a právnických osôb z tuzemska a zahraničia,
 • všetky získané prostriedky sú využívané v zmysle týchto stanov a musia slúžiť k financovaniu činnosti napĺňajúcej poslanie a ciele GWCSK a k vytváraniu podmienok pre realizáciu činností uvedených v čl. III stanov,
 • GWCSK nadobúda do svojho vlastníctva, správy alebo užívania majetok, za účelom naplnenia poslania a cieľov GWCSK. Za jeho riadnu správu a evidenciu zodpovedajú orgány GWCSK v rozsahu podľa ustanovení týchto stanov,

 

 

čl. 13 – Záverečné ustanovenia

 

            GWCSK zaniká:

 • dobrovoľným rozhodnutím VČS,
 • zlúčením s iným spolkom, klubom či združením,
 • právoplatným rozhodnutím ústredného orgánu štátnej správy alebo súdu,

 

Majetkové vysporiadanie pri zániku GWCSK bude vykonané podľa pravidiel uvedených v týchto stanovách v súlade s platnou právnou úpravou a rozhodnutím VČS.

 

Účinnosť stanov od  18.09.2016

Dodatok číslo 1

Na základe uznesenia 13.výročnej členskej schôdze zo dňa 4.9.2020 sa mení text stanov v článku 1 bod 1.2 Sídlom takto:

Pôvodný text:

 • Sídlom GWCSK je: Na Lány 387,010 03 Žilina 3  IČO: 42064571
 • Kontaktná adresa GWCSK je:
 • GOLD WING CLUB SLOVAKIA,  NA Lány 387,010 03 Žilina 3
 • GWCSK pôsobí na území Slovenskej republiky

Nový text:

 • Sídlom GWCSK je: ul.Školská 3  082 21 Veľký Šariš IČO: 42064571
 • Kontaktná adresa GWCSK je:
 • GOLD WING CLUB SLOVAKIA, ul.Školská 3  082 21 Veľký Šariš
 • GWCSK pôsobí na území Slovenskej republiky

Zmena stanov vzatá na vedomie dňa 23.9.2020

Zahájenie sezóny 2022

20220507_124723.jpg

Články

22.6.2016

Dunlop Elite 4

Nová Dunlop Elite 4 pneumatika s vysokým kilometrovým výkonom má svoj ​​debut.

archív

http://www.in-pocasie.sk/

Informácie o Slovenskej Republike

 

 

mapa.gif (originál)

Tiesňové telefonné čisla:

Policia:158

Hasičská záchranná služba:150

Zachranná služba:156, 16 155

Mestská polícia:159

Integrovaný záchranný systém SOS:112

Asistenčná služba:

NAMK:18 123

RESCUE:16 154

Rychlostné limity:

Mesto:50 km/h

Mimo mesto:90 km/h

Dialnica:130 km/h